USLOVI KUPOPRODAJE

 

PROIZVODI I CIJENE

U našoj ponudi su istaknuti proizvodi sa opisom i cijenom koja sadrži sve poreze, doprinose i takse.

Cijene su vidljivo istaknute kod svakog proizvoda i kod svake usluge štampe.

Proizvodi koji su na sniženju, su vidno istaknuti sa oznakom „Popust“ ili „Akcija“.

FANFAN svakom Kupcu omogućuje direktno u pregledu narudžbe provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa u odnosu na kvalitet i količinu kupljenog proizvoda, odnosno pružene usluge.

FANFAN svakom Kupcu garantuje sva prava prema Zakonu o potrošačima.

FANFAN je obavezan da prodaje proizvod, odnosno pruža uslugu Kupcu na način koji nije u suprotnosti s dobrim poslovnim običajima.

FANFAN je obavezan da prodaje proizvode, odnosno pruža usluge svim kupcima pod istim uvjetima.

 

DOSTAVA ARTIKALA

FANFAN uz prodaju proizvoda nudi dostavu proizvoda u kuću ili stan Kupca ili neko drugo mjesto, uz obavezu da Kupcu proizvod dostavi u ispravnom stanju, u ugovorenom kvalitetu i količini i u dogovorenom roku, te mu tom prilikom uruči sve pripadajuće dokumente.

FANFAN dostavom proizvoda iz predhodnog stava ne smatra da se ostavljanje proizvoda ispred vrata kuće ili stana Kupca.

FANFAN će sačuvati sva svojstva proizvoda koji je namijenjen prodaji na način utvrđen važećim propisima o kvalitetu proizvoda ili preporuci proizvođača.

FANFAN svakog Kupca upoznaje sa svojstvima ponuđenog proizvoda.

FANFAN prodaje proizvod u originalnim omotom ili ambalažom, a na zahtjev Kupca, FANFAN je dužan proizvod posebno zamotati.

FANFAN nudi i posebno pakovanje (Poklon pakovanje) sa ukrasima na zahtjev kupca. Cijena tih dekoracija je jasno i vidljivo istaknuta na web prodamnici.

Uz svaku kupljenu majicu pakovanje je GRATIS!

U slučaju nedostatka na proizvodu, FANFAN će odmah a najkasnije u roku 8 dana izvršiti zamjenu artikla o svom trošku ili izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ako Kupac naknadno otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, FANFAN će na zahtjev izvršiti zamjenu proizvoda.

Ako je usluga obavljena nepravilno ili djelimicno, FANFAN će odmah po prijemu reklamacije izvršiti doradu usluge i isporučiti FANFAN Tim Vam garantuje za kvalitet odabranog artikla, kvalitet usluge i brzu isporuku na vašu adresu.

 

DEKLARIRANJE PROIZVODA

FANFAN svakom kupcu isporučuje artikal sa deklaracijom u skladu sa Zakonom. FANFAN svakom kupcu uz štampani artikal dostavlja uputstvo o održavanju. Održavanje prema uputstvu je uslov postojanosti aplikacije koja je odštampana na artiklu. Gubitak na kvaliteti štampe u slučaju ispravnog održavanja je minimalan.

 

GARANCIJA ZA PROIZVOD ILI USLUGU

FANFAN kupcu garantuje kvalitet roba i usluga prema deklaraciji koja je napisana za svaki artikal pojedinačno.

 

UGOVORI ZAKLJUČENI VAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Ugovori zaključeni van poslovnih prostorija su ugovori na osnovu kojih FANFAN prodaje robu ili usluge kupcu i koji se zaključuje kao „Ugovor o prodaji na daljinu“. Narudžbenica Kupca i Predračun FANFAN-a predstavlja elektornsku i pisanu formu ugovora o kupoprodaji. Kupac svojom registracijom i izradom narudžbe robe i usluge potvrđuje da u potpunosti prihvata uslove kupoprodaje proizvoda od FANFAN-a. Narudžbenica je pisani osnov Ugovora koji se može preuzeti na sajtu www.fanfan.ba . FANFAN se obavezuje da u predviđenom roku dostavi potvrdu isporuke i Predračun i izvrši uslugu i isporuči robu prema zahtjevu Kupca. Kupac se obavezuje da preuzme robu i uslugu uz plaćanje ugovorenog iznosa iz Narudžbenice Kupca. FANFAN uz svaku isporuku, Kupcu dostavlja fiskalni račun za robu i uslugu.

Za vrijeme ugovaranja, a najkasnije prije isporuke, kupac može preuzeti obavještenje u pisanoj formi prijavom sa korisničkim imenom i lozinkom, sa web lokacije www.fanfan.ba.

 

OTPREMA ROBE

Neposredno nakon otpreme proizvoda, FANFAN je dužan na prikladan način obavijestiti Kupca o vremenu i načinu otpreme.

Kupac ima pravo bez troškova i bez obrazloženja odustati od ugovora na daljinu u roku od 15 dana. U slučaju odustajanja Kupac nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda. Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je Kupac primio proizvod. Kad Kupac odustane od ugovora o prodaji na daljinu, FANFAN mu je dužan bez odgađanja vratiti plaćeni iznos novca, a u svakom slučaju u roku od 15 dana od dana kada je primio povrat proizvoda i pisano obavještenje od Kupca.

FANFAN treba isporučiti proizvod ili pružiti uslugu u roku najkasnije od 15 dana od dana kada mu je Kupac poslao narudžbu.

Kada FANFAN ne izvrši svoju obavezu isporuke naručene robe ili usluge zbog toga sto je nema ili mu nije na raspolaganju, Kupac će biti informiran o ovoj situaciji i mora mu se izvršiti vraćanje bilo koje sume novca koju je uplatio sto je prije moguće, a u bilo kojem slučaju u roku od 15 dana od dana kad je primio informaciju o nemogućnosti isporuke.

 

PLAĆANJA

Kupac sam po svojoj volji bira način plaćanja proizvoda i usluga iz ponude FANFAN-a.

U ponudi FANFAN-a je plaćanje po preuzimanju na adresi kupca i elektronski instrumenti plaćanja (izuzev ako to drugačije nije naznačeno na samom sajtu).

Elektronskim instrumentima plaćanja (u daljnjem tekstu: EIP) smatraju se instrumenti plaćanja na daljinu koji korisniku i vlasniku omogućavaju pristup finansijskim sredstvima na njihovom računu kod neke finansijske institucije, radi obavljanja prijenosa novčane vrijednosti (transakcije) prilikom čega se redovno traži identifikacioni broj i / ili sličan dokaz identiteta. Instrumenti plaćanja na daljinu mogu biti kartice za plaćanje kao sto su: kreditne i debitne kartice, prodajne kartice (kartice trgovačkih društava), pomoću kojih se omogućava odgađanje terećenja računa, kao i primjena telekomunikacionog i kućnog bankarstva.

 

IZJAVA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

SPORT KLUB d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Hajrudina Šabanije 49 Swarajevo i PJ maloprodaja FANFAN sa sjedištem u Hajrudina Šabanije 49 Sarajevo, garantuje zaštitu svih upisanih podataka Kupca na našem sajtu www.fanfan.ba od zloupotrebe i predaje na korištene drugim licima van naše organizacije u matičnoj firmi SPORT KLUB d.o.o. Sarajevo, koja vrši pripremu za isporuku robe kao i kurirske službe. Podaci Kupca sa adresom stanovanja i telefonom će biti razmijenjeni isključivo u internoj komunikaciji sa kurirskom službom za dostavu proizvoda što je uslov isporuke na adresu Kupca i u drugu svrhu izjavljujemo da neće biti korišteni. Izuzetno od navedenih uslova, u slučaju sumnje na krivično djelo, ovlaštena lica fanfan.ba imaju pravo i obavezu da isto prijave nadležnom organu Bosne i Hercegovine, prilikom čega mogu da iskoriste detalje navedene prilikom registracije korisnika i/ili njegovu IP adresu (navedeni podaci će biti iskorišteni isključivo u korespodenciji sa službenim licima i biće tretirani kao službena tajna).

FANFAN Tim Vam garantuje za kvalitet odabranog artikla, kvalitet usluge i brzu isporuku na vašu adresu, shodno gore navedenim uslovima i drugim pravilima navedenim na ovom sajtu.

 

Za više informacija ili radi otklanjanja eventualnih nedoumica, molimo da nas kontaktirate na email naznačen na sajtu ili putem drugog načina komunikacije dostupnih na ovim stranicama.